vierdelige cursus over het hoe & waarom van canonvorming door Joris Capenberghs

Samenleving

Prijs voor de volledige cursus: 65 euro (koffie & croissant inbegrepen) - min 15 deelnemers
De lessen kunnen niet afzonderlijk worden gevolgd.
Deuren open om 9u30. Aanvang: 10u. Halverwege koffiepauze, afronding om-streeks 12u30. Lees meer


Over de cursus:

Een leeuw in een kooi?
Hoe en waarom van canonvorming

Sinds het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering staat het canonbegrip weer op de politieke en cul¬tu¬rele agenda. De term ‘canon’ is historisch én ideologisch erg gela-den. Toch lijkt elke generatie behoefte te hebben aan grote cultuurhistorische en artis-tieke syntheses waarin historici en cultuurmakers vast¬leggen welke werken en feiten richtinggevend zijn en verdienen bewaard te worden. Elke canon is echter voor¬lo¬pig en aanpasbaar: zodra een canon af is, wordt hij door de actualiteit achterhaald.

Is de canon een voorbijgestreefd concept? Is een canon een objectief óf een intersub-jec¬tief gegeven? Kan een canon het erfgoed van een gemeenschap levendig houden en helpen te bewaren? Maken Godfried van Bouillon, Erasmus en Guido Gezelle nog een kans in een geactualiseerde ‘Vlaamse canon’? Hoe bedreigend zijn populisme en toe-ne¬mende com¬mercialisering? Heeft de Vlaming/Nederlander – en bij uit¬brei¬ding de allochtoon of asiel¬zoeker, lees: ‘nieuwe Vlaming/Nederlander’ – wel nood aan ijkpun-ten om een eigen – lees: op¬nieuw te ver¬werven – culturele identiteit te ontwikkelen?

Het mens- en wereldbeeld bepaalt onze kijk op het leven, de wereld, onszelf, de an¬de-ren… Hiervan zijn we ons slechts zelden bewust. Toch is een verschil in mens- en we-reld¬beeld vaak de oorzaak van misverstanden en conflicten. Pas als we de patronen die ons eigen leven reguleren en zin geven– als gemeenschap of als individu – begrijpen, kun¬nen we doordringen tot het hoe en waarom van die bonte verscheidenheid.
Eerst banen we ons een weg door enkele gangbare (westerse) canons – cultuurhisto-risch, literair, levensbeschouwelijk… – en trachten door te dringen tot en¬kele principes die aan de basis liggen van (niet langer) gedeelde refe¬rentiekaders en repertoirevor-ming in de culturele en politieke wereld. Om dan – van bin¬nenuit, vanuit het creatieve proces en spe¬cifieke maatschappe¬lijke contex¬ten – na te gaan wat de zin (of onzin) is van de notie en de op¬bouw van nieuwe, alternatieve canons.

De cursus bevat een theoretische in¬leiding, een bevra¬ging aan de hand van concrete voorbeelden en een voorstel tot een nieuwe aanpak.

Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Hij beweegt zich – als wande-laar, publicist, vertaler en tentoonstellingscurator – op het snijvlak van landschappen, erf¬goed, artistieke expressie en natuurbele¬ving. Hij is o.a. docent bij Amarant, Vor-ming¬plus en Davidsfonds Acade¬mie, en begeleidt overal te lande enkele ‘filosofische salons’. Onlangs vertaalde hij het literaire essay Ode aan het wandelen van de Franse antropo¬loog David Le Breton.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart De CORRIDOR cultuurcentrum Olmenlaan1 Wetteren
Olmenlaan,1
9230 Wetteren
za 14 maart 2020 van 10:00 tot 12:30 za 21 maart 2020 van 10:00 tot 12:30 za 28 maart 2020 van 10:00 tot 12:30 za 4 april 2020 van 10:00 tot 12:30
De Corridor
€ 65,0
franky@decorridor.be