Gebruiksvoorwaarden

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Socius - steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel. Door gebruik van deze website aanvaard je de gebruiksvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe ze na te leven.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Socius kan echter, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt dan ook op risico van de gebruiker. Socius gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de informatie, software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden.

Vrijwaring bij overname van berichten op vraag van derden

Bij overname van berichten op vraag van organisaties/personen (i.e. de aanvrager) moet laatstgenoemde de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht) en rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door de invoering van de gegevens of door de verzending ervan naar Socius via eender welk kanaal bevestigt de aanvrager dat de publicatie van de gegevens op de websites van Socius geen schending uitmaakt van deze rechten, en aanvaardt de aanvrager de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

Elke schadeclaim met betrekking tot de aangeleverde gegevens ten gevolge van niet correcte of foutieve gegevens of inbreuk op rechten van derden (onder meer laster en eerroof) of inbreuk op de openbare orde of goede zeden door de aanvrager zal door Socius op deze laatste verhaald worden.

In geval van overname van portretten (d.i. afbeeldingen van personen, bijvoorbeeld in foto's en illustraties) of afbeeldingen waarborgt de aanvrager dat zij/hij de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie op de websites van Socius van deze portretten of afbeeldingen heeft verkregen.

In geval van overname van persoonsgegevens waarborgt de aanvrager Socius dat hij/zij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens te laten publiceren op de websites van Socius.

Overname door derden

Socius heeft als steunpunt de kerntaak om informatie en kennis te verzamelen en te delen. Overname van tekstmateriaal van deze site is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding. Voor de overname van foto- en ander beeldmateriaal is een schriftelijke toelating van Socius vereist.

Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.